SITHSKÁ HISTORIE

DÍL DRUHÝ – MEZOSITH


(na základě dostupných materiálů sepsáno Darth Zirou)

Po pádu klasické sithské říše nastává období značného úpadku. Knihovna na Arkanii byla úplně zničena, tisíce svitků, které obsahovala, byly spáleny, a ty sithské artefakty, které nemohly být zničeny, byly vítěznou republikou a řádem Jedi uloupeny a odvezeny na Coruscant. Tam byly pečlivě uloženy pod zámek, aby se k nim nikdo nemohl dostat. Vyspělá arkanianská kultura zanikla, protože většina sithského obyvatelstva na Arkánii byla vyvražděna nebo vysídlena a planeta byla kolonizována jiným druhem, taktéž humanoidním a nesmírně člověku podobným, tzv. Arkaniánci, s nimiž v průběhu staletí patrně žalostné zbytky původní nevyvražděné sithské populace splynuly a zapomněly tak na svou původní civilizaci.
Na všech planetách sithské říše ovšem nebyla situace tak tristní. Je totiž vysoce pravděpodobné, že o některých planetách původního sithského impéria neměli dobyvatelé ani ponětí a poté, co zničili záznamy na Arkánii, nebyli ani schopní případné méně významné sithské planety dohledat. O samotný Korriban pak republika ani řád Jedi nejevily přílišný zájem - jak pro jeho značnou vzdálenost od tehdejší republiky (musíme si uvědomit, že byla podstatně menší, než v období těsně před novým Impériem) tak i pro jeho dosti nehostinné klima, kvůli kterému ani v období původní sithské říše nebyl příliš osídlen. Kromě toho se republika i Jedi obávali duchů sithských lordů dávných dob, které nedokázali žádným způsobem zlikvidovat. Takže se z Korribanu a jeho okolí časem patrně stalo něco jako "zakázaná oblast", o které se nemluvilo a nikdo se o ni nezajímal.
Díky tomu se po nepříliš dlouhé době (počítáme tak po jednom až dvou staletích) na Korribanu a několika dalších planetách v této oblasti sithská kultura do určité míry obnovila a vznikly zde poměrně rychle státní útvary podobné těm z období ranného paleosithu. Během dalších cca dvou set let zde vznikla i určitá forma centralizované vlády v čele s temným lordem podobná klasickému období paleosithu a dokonce byla na Korribanu zřízena Sithská akademie, jejímž úkolem bylo uchovávat a rozvíjet sithskou vzdělanost a kulturu.
V té stejné době se jedijským padawanem stává nesmírně nadaný Freedon Nadd. Tento mimořádný student ovšem patrně vinou intrik mu nepřejících závistivců nemůže složit postupové zkoušky pro hodnost rytíře Jedi. Považuje to za svou osobní urážku, ve vzteku zabíjí mistra Mattu Tremayna a definitivně se s řádem Jedi rozchází. Není přesně známo, kde a jak se dostává k sithským holocronům a dalším materiálům, z nich následně studuje temnou stranu Síly, ale faktem je, že se sám (bez vedení jakéhokoli mistra) naučil mnoho ze sithské magie. Podle všeho po svém kriminálním činu byl nucen uprchnout mimo území republiky a byl Silou veden na Korriban či jinou sithskou planetu, kde se s učením Sithu seznámil. Ovšem dosti rychle zjistil, že nemá šanci se stát sithským temným pánem, neb ten dosavadní (jehož jméno našim vědcům naneštěstí není stále známo) je nejen naživu, ale i dosti mladý a plný sil, takže se nemíní snadno vzdát. Proto pokračoval ve svém putování za hledáním velikosti. Při něm nakonec dospěl na Yavin IV, kde našel ducha Nagy Sadowa, který se na Yavin IV nejspíš uchýlil po své fatální porážce.
Naga Sadow jej ochotně naučil všechna tajemství, která sám znal. Freedon Nadd ovšem jakožto bývalý Jedi věřil nesmyslným báchorkám o tom, že sithský učedník musí zlikvidovat svého mistra, takže když se domníval, že se již více od Nagova ducha naučit nemůže, zlikvidoval jej. Poté se vrátil na Korriban, kde ještě prohloubil své vzdělání. Není známo, kdo jej v té době učil, ani co se stalo s tehdejším temným pánem, vládnoucím zbytku sithského impéria. Naši vědci se domnívají, že byl natolik silný, že jej Nadd nedokázal porazit. Proto se spokojil pouze s tím, že z Korribanu odvezl množství sithských artefaktů na Onderon, který si zvolil za svou sídelní planetu. Rozhodl se také, že vybuduje novou sithskou říši, jejíž metropolí bude právě tato planeta. Onderonské obyvatelstvo začal vzdělávat v sithských uměních a tradicích, což většina uvítala.
Část nespokojenců se ovšem proti jeho vládě vzbouřila, odletěla na onderonský měsíc Dxun a po čase se jako tvz. "Pánové zvířat" vrátila a zaútočila na Iziz, hlavní město Onderonu. Přes tyto útoky byla však moc Freedona Nadda poměrně pevná a téměř neotřesitelná.
Zvěsti o tom, co se děje na Onderonu, se však nějakým způsobem dostaly až do republiky. Domníváme se, že když rebelové byli ve svém snažení neúspěšní, někoho z nich napadlo obrátit se na republiku a především řád Jedi a požádat je o pomoc. Především Jedije nemuseli určitě prosit dvakrát - ti byli samozřejmě ochotní zlikvidovat jakoukoli nezávislou sithskou planetu, navíc zde měli jako zástěrku i jisté zdání legality. Byli to přece samotní obyvatelé Onderonu, kteří je prosí o pomoc proti "sithskému krutovládci". Freedon Nadd tuto válku nakonec prohrál. Podle všeho byl zavražděn, ovšem od svého učitele Nagy Sadowa se naučil, jak zůstat alespoň v podobě ducha ve své hrobce.
Pohřben byl na Ondronu, kde žila dokonce i část jeho potomků, která nějakým zázrakem unikla vyhlazení z rukou Jedi, a díky tomu na této planetě sithské učení nebylo nikdy úplně zničeno, ale lidé je pěstovali i nadále - někdy více, jindy méně tajně. Také Naddova hrobka byla po nějakou dobu předmětem úcty místních obyvatel, když se ale politická situace za několik století poněkud změnila, byla pro jistotu přenesena právě na měsíc Dxun.
Mezi tím v řádu Jedi dochází k dalšímu většímu schizmatu. Ti, kteří se vzepřeli jedijským dogmatům, byli patrně poraženi a vyhlazeni, případně ta hrstka přeživších při svém útěku z území republiky zmizela beze zpráv neznámo kde - ač není zcela vyloučeno, že se někteří mohli dostat na některou ze sithských planet, zejména Korriban a Onderon, kde mohli obohatit svými znalostmi zkoumání temné strany, ovšem doklady pro tuto hypotézu nemáme.
Vzpomínky na rozpory v řádu Jedi byly ovšem velmi živé ještě i v době, kdy se padawanem stává svéhlavý Exar Kun. Ten od mládí pochyboval o jedijských dogmatech, za což si vysloužil od svého mistra Vodo Siosk Baase výtku, že je nejhorším studentem, jakého kdy měl. Podle všeho jej jeho mistr odmítl pustit ke zkouškám, čímž svého hrdého a popudlivého žáka nesmírně urazil. Ten opustil řád Jedi i území republiky a vydal se (opět patrně veden Sílou) hledat poznání, které mu řád Jedi dát nemohl. Dostel se až na Onderon, kde na Dxunu objevil hrobku Freedona Nadda. Ten mu předal starodávné pergameny, ve kterých se pravilo mnoho jak o tajemství temné strany Síly, tak i v nich byla zaznamenána poloha Korribanu. Exar Kun v doprovodu Naddova ducha sestoupil do mauzolea temných lordů, kde byly v ohromném krystalu uvězněny životní síly mnoha mrtvých Jediů. Po jejich zničení za použití temné strany Síly se Exar Kun ocitl v nebezpečí smrti a jedinou cestou pro něj bylo naprosté oddání se temné straně. Život pro něj byl přednější, než jedijská dogmata, kterým už stejně dávno nevěřil.
Duch dávného vládce Marka Ragnose jej prohlásil jedenáctým temným pánem a poslal jej na Yavin IV, kde massassiové již více jak tisíc let čekají na nového temného pána. Na Yavin IV s ním odletěl jak duch Freedona Nadda, tak i temný Jedi Ulic Quel-Droma, kterého mu Ragnosův duch určil za učedníka. Není nám známo, zda v té době v sithské říši, zejména na Korribanu, případně též Onderonu, existovali nějací sithští mistři nebo dokonce temný lord, není to však zcela nepravděpodobné, když se podobně jako před ním právě Freedon Nadd také Exar Kun rozhodl zvolit za sídelní metropoli své nové sithské říše zcela jinou planetu. Vybral si právě Yavin IV, kde začal budovat sithské chrámy a další významné stavby.
Na Yavinu IV se jej duch Freedona Nadda snažil přesvědčit, aby se mu za pomocí vší známé sithské vědy pokusil v původní alchymistické laboratoři Nagy Sadowa vytvořit nové tělo. Exar Kun se ovšem též nedovedl vymanit z pověr o nutnosti zlikvidovat svého sithského mistra, takže místo toho nakonec ducha svého bývalého mentora zničil za použití dávného sithského amuletu. Poté se spolu se svým učedníkem Ulicem rozhodl pomstít se řádu Jedi za všechy skutečné i domnělé křivdy, kterých se na nich dopustil. Podařilo se jim na svou stranu získat poměrně hodně Jediů, především mladších rytířů a padawanů, kteří se obrátili proti svým mistrům a pozabíjeli je. Sám Exar Kun zabil též svého někdejšího mistra. Z toho je patrné, že duch revolty z doby před zhruba dvěma stoletími byl v té době v řádu Jedi stále velmi živý a stačilo jen málo jej podnítit, aby se rozhořela rozsáhlá vzpoura.
Ovšem Ulic Quel-Droma jej nakonec zradil obrátil se zpět k řádu Jedi a pomohl jeho zbytkům Exara Kuna porazit. Tomu nezbylo nic jiné, než využít životní sílu svých massassi, abys mohl na Yavinu IV přežít a čekat na další vhodnou příležitost dalších 4000 let.
Zhruba 40 let po porážce Exara Kuna na Yavinu IV ohrožovaly republiku mandaloriánské války. Rada řádu Jedi po zkušenostech z nedávné doby chtěla jednat opatrně a rozvážně, což ovšem nebylo po chuti dvěma mladým horkokrevným padawanům Revanovi (případně Revan, neboť není zcela jasné, zda se nejdnalo o ženu) a Malakovi, kteří porušili výslovný zákaz Rady (jak vidíme, rozkoly v řádu trvaly i po porážce Exara Kuna) a pustili se s Mandaloriány do boje. Byli velmi úspěšní, takže se k nim přidávali další, především mladí, členové řádu Jedi. Nakonec Mandaloriány porazili doslova "na hlavu" a když jejich poslední zbytky začaly prchat, pronásledovali je až do neprobádaných oblastí na okraji galaxie. Na nějaký čas se zcela ztratili, takže se Jedi domnívali, že zahynuli. Pravda byla ovšem mnohem fantastičtější. Po několika letech se vrátili jako Darth Revan a Darth Malak v čele ohromné flotily a pustili se do války proti republice i svému bývalému řádu. Co způsobilo to, že z někdejších padawanů řádu Jedi se stali sithsští lordi (a ladies), není přesně známo. Patrně už před svým odchodem do boje proti Mandaloriánům tito lidé více či méně pochybovali o dogmatech řádu Jedi a byli s jeho současnou podobou velmi nespokojení, což ostatně dali najevo i ostentativním porušováním výslovných zákazů Rady. Navíc je více než pravděpodobné, že se v neprobádaných oblastech setkali s částmi učení Sithu, které v nich vzbudily zájem o využívání temné strany. Existují jisté nepřímé zmínky o tom, že snad navštívili i Korriban a jeho sithskou akademii, kde se učili moudrosti Sithu. Kromě toho objevili republice zcela neznámou věc - stanici Star Forge. Jejich ohromná flotila rozhodně "nespadla z nebe", ale byla stvořena právě tímto zvláštním polo organismem a polo továrnou, kterou kdysi vytvořila před tisíciletími zaniklá rasa zvaná Rakatové. Star Forge byla zajímavá tím, že ke své činnosti používala temnou stranu. Naši vědci se domnívají, že přinejmenším část někdejšího Nekonečného Imnpéria Rakatu, které definitivně zaniklo někdy kolem roku 25 000 BSW4, zasahovala do oblastí osídlených Sithy a Rakatové nejspíš při tvorbě této stanice použili i něco sithské vědy a magie.
Republika a řád Jedi se znovu ocitli ve smrtelném nebezpečí. Do boje proti novým sithským pánům poslali svou vynikající expertku Bastilu, které se díky použití techniky zvané "battle meditation" podařilo Revan(a?) zajmout. Jediové mu/jí promoptně vymazali paměť. Darth Malak se domníval, že jeho mistr zahynul, takže v klidu usedl na trůn jako nový sithský temný lord. Postupně si docela úspěšně podmaňoval další a další systémy, ale jeho cílem bylo získat a převést na stranu Sithu právě Bastilu, jejíž schopnosti byly velmi mimořádné. Nachystal na ni několik pastí, ze kterých se jí ale podařilo postupně uniknout - a to také díky Revan(ovi?), který/á si vůbec neuvědomova(a), kdo je. Nakonec když jeho učedníci a další temní Jedi selhali v pokusech Bastilu chytit, vypravil se pro ni Malak osobně.
Co se stalo poté se našim vědcům nepodařilo stále přesně objasnit. Existuje množství nejrůznějších verzí. Podle jedné někdejší Darth Revan již zůstal(a) mezi Jedi a ani Malakovi se nepodařilo Bastilu získat pro věc Sithu. Podle jiné Bastila Darth Malaka sama vyhledala a stala se jeho učedníkem, zatímco Revan zůstal(a) věrný/á Jedi. V obou těchto verzích pak Darth Malak zahájil velkou válku s republikou, ve které používal lodě tvořené Star Forge. Další verze zase tvrdí, že Darth Revan poté, co zjistil(a), kdo ve skutečnosti je, nekompromisně požadoval(a) zpět svůj titul a trůn temného pána Sithu, utkal(a) se s Darth Malakem v boji a porazil(a) jej. Poté s Bastilou jako svým novým učedníkem ovládl(a) Star Forge a rozhodl(a) se ovládnout republiku.
V každém případě v té době republika nepadla a řád Jedi nebyl zničen, z čehož plyne, že ať už to byl Darth Malak nebo Darth Revan a s Bastilou či bez Bastily, republice a řádu Jedi se nakonec nějak podařilo i tohoto posledního velkého sithského vládce porazit. Jaký vliv měly tyto události na ostatní planety obývané Sithy, potažmo pak na další existenci či neexistenci sithské akademie na Korribanu, našim expertům není zcela jasné. Podle všeho to ale vypadá tak, že přinejmenším části planet osídlených Sithy se toto nijak nedotklo, takže se na nich mohla dále sithská civilizace a kultura rozvíjet, aniž by o ní měla republika tušení.