SITHSKÁ HISTORIE

DÍL PRVNÍ – PALEOSITH


(na základě dostupných materiálů sepsáno Darth Abaddonem a Darth Zirou)

Proč sepsat sithskou historii? Vždyť každý ví, že Sithové byli původně jakási rasa, sídlící na jakési planetě a zotročená jakýmisi odpadlými Jedi. No, pokud vám toto stačí, společně s podáním „flanelového strejdy“, tak ani nemusíte dále číst. Pro ty další pak jsou určeny následující strany.
Podle některých zpráv se sithská kultura vyvíjí již kolem 100 000 let před Epizodou IV (dále v textu veškerá datace uváděna jako BSW4 – tedy před Epizodou IV a ASW4 – tedy po Epizodě IV), ale vzhledem k nejisté planetě původu (původně se soudilo, že se jednalo patrně o Korriban, podle posledních výzkumů je nyní téměř jisté, že s největší pravděpodobnosti šlo o Ziost) a nedostatku archeologických nálezů se nedá počátek této kultury blíže datovat. Jisté je, že dosáhli relativně vysoké kulturní úrovně (pozdní doba kamenná) a že již v této době dokázali ovládat Sílu, ale jen na šamanistickém základě.
A jak tato společnost vypadala? Podle všech dochovaných zpráv se jednalo o kmenová seskupení, která byla vedena několika jedinci nadanými v Síle, kteří byli faktickými kmenovými náčelníky a šamany v jedné osobě. Jejich úkolem bylo starat se o dobro a blahobyt svých svěřenců. Pod těmito „šamany“ byli lovci a zemědělci, v pozdějších dobách (doba bronzová) se pak do tohoto rozvrstvení přidávají řemeslníci, mezi nimiž měli přední místo kovotepci a umělci. V tomto období se také objevují kmenoví otroci, sloužící celému společenstvu a starající se o nejpodřadnější práce.

Nyní se přenesme na jiná místa Galaxie: Není známo kdy přesně a kde – podle všech dosavadních výzkumů nejspíš někde v Neznámých regionech patrně kolem roku 50000 až 40000 BSW4 vzniká Rakatské impérium, které v době své největší slávy a rozmachu, kdy bylo zváno Nekonečným Impériem Rakatu, ovládalo přes 500 planet. Podle všeho jeho součástí byly i planety pozdější sithské říše. Někteří jedinci v této civilizaci byli přirozenými force-usery, ovšem nikdo z nich, včetně nejvyšších představitelů jejich kněžského řádu, Sílu soustavně nestudoval. To se této civilizaci také stalo nakonec osudným. Vytvořili tzv. „Star Forge“, která byla kombinací obřího křižníku a továrny či přesněji řečeno loděnice a chrlila bitevní lodě s minimálními náklady, jelikož byla de facto napůl živou bytostí, neb měla schopnost tvořit pomocí Síly a Síla byla také jejím energetickým zdrojem. Tato polo-bytost instinktivně vytušila, že tzv. „temné“ emoce jsou silnější a účinnější, takže se posléze začala živit výhradně negativními emocemi, zejména nenávistí svých tvůrců a postupně je - vzhledem k jejich neznalosti temné strany Síly a tím pádem i nedostatečně silné vůli - ovládla. Rakatové se nakonec postavili jeden proti druhému a vzájemně se takřka vyhubili. Jejich Impérium se rozpadlo zhruba 25000 BSW4. Nevíme, jestli Rakatové jako okupanti sithských planet této civilizaci, žijící v té době na úrovni doby bronzové, přinesli byť i nechtíc a nevědomky nějaký technologický pokrok, ovšem je to vysoce pravděpodobné. Stejně tak není známo, zdali se něco málo o tajemstvích Síly, jejichž znalost jim nakonec umožnila postavit Star Forge, nedozvěděli právě od sithských obyvatel svých kolonií, což se rovněž nedá vyloučit. Existuje i hypotéza, že Sithové záměrně odhalili Rakatům jen část vědomostí o Síle. A to proto, že věděli, že odhalení té lákavější a bezpečně vypadající podstaty Síly za současné neznalosti celé pravdy a především neschopnosti Sílu používat tak, aby je nakonec nezničila, bude počátkem konce jejich okupantů a vůbec totální likvidací jejich případné konkurence v této části galaxie. Není ostatně ani vyloučeno, že Rakatové si za svůj osud mohli sami svou ignorancí a odmítáním znalostí o Síle podobným způsobem, jako to posléze činil řád Jedi. Podle jiné hypotézy totiž byli sithskými šamany varováni, ale jejich varování nebrali vážně.

Kolem roku 25 000 BSW4 v centrální soustavě spojením Coruscantu, Corellie, Alderaanu a Chandrilly vznikla Galaktická republika a ve stejné době se v ní žijící skupinka jednotlivců citlivých na Sílu spojila, aby vytvořila Řád Jedi. Studovali Sílu, učili se z ní a položili také základy pro své ideje. Jediové měli Republice sloužit jako rádci a strážci míru. Bohužel, z ideálů se stalo dogma a Jediové sami se stali zahleděnými do sebe. Začali si myslet, že znají vše o Síle a přístupech k ní. Ustanovili Světlou stranu jako jedinou správnou techniku čerpání Síly a zůstávali raději v jejím pochybném bezpečí, než aby zkoumali i jiné techniky.
Naštěstí ne všichni se s tímto přístupem spokojili a ačkoli to bylo zakázáno, někteří z Jediů potají studovali Temnou stranu, šamanismus, alchymii, přírodní magii a další. Tito „odpadlíci“ či „kacíři“ Řádu Jedi (není známo, zdali již v té době byli nazýváni Temnými Jediy) buď z důvodu pronásledování ze strany většiny Řádu Jedi a nebo proto, že byli situací v Řádu i samotné Galaktické republice natolik znechuceni, opouštěli území GR a vydávali se do neznámých a neprozkoumaných končin Galaxie. Část z nich se zákonitě dostala i na území sithské civilizace. První jedijský emigrant se na toto území dostal podle nepřímých důkazů nepříliš dlouho po roce 25 000 BSW4, další skupinky emigrantů následovaly v letech 20 000 BSW4 až 16 000 BSW4.
Tito první odpadlí Jediové seznámili Sithy s používáním Temné strany na poněkud vyšší úrovni, než toho byli původní sithští šamani schopni. V téže době se sithské kmenové zřízení vyvinulo v feudální kastovní společnost, vedenou vrstvou nadanou Silou. Tato aristokracie v původním slova smyslu (tj. ti nejlepší z určitého celku) se rozdělovala na Lordy, kteří byli těmi nejlepšími v používání Síly a kteří vedli největší územní celky, a na nižší aristokracii, která od Lordů dostávala část půdy jako léno. Všichni tito Silou nadaní jedinci byli vychováváni, aby sloužili a chránili své poddané. Že se výchova ne vždy vydařila, netřeba říkat, a postupem času, jak se k Sithům dostávalo více odpadlých Jediů, se situace zhoršovala. Bylo by také dobré poznamenat, že tito odpadlíci Sithy seznámili s používáním Temné strany tak, jak ji používal Řád Jedi před Velkým schismatem.
Složení nearistokratické části populace se diferencovalo podobně jako v nejstarších dobách až na to, že přibyla i zaměstnání vztahující se k vyspělejším společnostem a k fungování státu. Takže na nejvyšším místě stáli vojáci a úředníci, z nichž mnozí byli obojím najednou. Ti se, podobně jako nižší aristokracie, podíleli na řízení státu, ale nebyli držiteli půdy ani lidí. Pod nimi pak byli zemědělci, dělníci, umělci a na nejnižší příčce pak ti, kteří se starali o ty nejpodřadnější práce, potomci otroků.
Jak mezi Jediy pořád více rostl počet odvážlivců ochotných zkoumat zakazovanou Temnou stranu Síly, docházelo stále častěji k rozbrojům, které přerostly v konflikt nyní známý jako Velké schisma: Jedi proti Jediovi, bratr proti bratru. Je to také doba, kdy se objevuje věštba o tom, který přinese „rovnováhu Síly“ a celé Schisma zruší. „… a v čase největšího zoufalství přijde spasitel a bude znám jako SYN SLUNCÍ.“

Konflikt skončil porážkou odpadlých Jediů (snad tehdy poprvé byli nazváni „Temnými“), jejich vyhnáním pryč z prostoru Republiky a absolutním zákazem zkoumání čehokoli jiného, než Světlé strany Síly, v Řádu Jedi. Někteří z vyhnaných členů Řádu Jedi se během svého putování Galaxií dostali opět k Sithské říši. Není ani vyloučeno, že první vlna postschizmatových emigrantů, která se dostala na území Sithské říše, zjistila za prvé to, že zde již žijí někteří jejich jedijští předchůdci a jejich potomci, a dále pak tu podstatnou skutečnost, že právě sithská kultura a civilizace je nejvhodnější místo pro každého nonkonformního ducha, toužícího zkoumat všechny podoby a stránky Síly vesmíru, takže na tuto skutečnost nějakým způsobem upozornili všechny ostatní, kteří je v emigraci následovali. Po Velkém schizmatu tedy přichází největší vlna odpadlých (nebo temných, chcete-li) Jediů na území Sithské říše a zásadním způsobem také mění původní („domácí“) sithskou civilizaci a kulturu.
Už do začátku Velkého schismatu se sithská kultura dostala na vysokou úroveň, vždyť v té době se rozšířili do několika systémů (dodnes nemůžeme s naprostou přesností říci, která planeta se stala centrem této Sithské říše, dříve se soudilo, že hlavním městem byl Korriban, nyní se ve světle posledních výzkumů od této teorie upouští aniž by bylo stanoveno jednoznačně určitelné centrum tehdejší říše), vymýšleli kouzla tak složitá, že se o nich myslelo, že taková ani nemohou existovat, a dokonce již v této době znali výrobu holocronu.
No, a za této situace dorazilo několik vln odpadlých Jediů. Co přesně poté následovalo, se dá těžko určit. S téměř stoprocentní určitostí můžeme vyloučit násilné porobení Sithů, i když bez násilí se to samozřejmě neobešlo. Nepříliš pravděpodobná je také varianta, že odpadlíci byli přijati jako bozi a všichni se jim ihned začali klanět. Spíše bychom se klonili k částečnému smíšení se sithskou aristokracií či zařazení do aristokracie, i když část odpadlíků moc usurpovala. V této době také začínají boje o sjednocení Sithu pod vládu jediné osoby. Nebyly to však první snahy, neboť již kolem roku 16 000 BSW4 jsou zprávy o králi Adasovi, který měl za pomoci svých znalostí Temné strany sjednotit svůj rodný svět (zde není naprostá jistota, jednalo-li se o Ziost, ale patrně ano) pod svou vládu. Na kolik se těmto zprávám dá věřit, je otázkou. Je také možné, že Adas byl prvním Temným Lordem.
Kolem roku 7 000 BSW4 je na Arkanii založena knihovna Veeshase Tuwana. Sloužila jako zachovatelka učení a moudrosti Sithu. Vzhledem k její velikosti (jen zakládací plocha byla 5 km2!, to vše ještě vynásobte množstvím pater) se v ní těžko orientovali i sami knihovníci a archivníci. Není tedy divu, že její zbytkové fondy (zachráněné po Jedijském bombardování) byly použity jako jedny z důležitých zdrojů pro imperiální knihovní databázi. Ale Veeshase Tuwana nebyla jen knihovnou, ale i výzkumným centrem, ve které se sithští mystici snažili vést Sílu pomocí Temné strany tak, aby upravili sithské rituály do co největší účinnosti.

Od Arkanijské knihovny ale přejděme k prvnímu zcela nezvratně historicky doloženému panovníku v sithských dějinách. Byl jím Marka Ragnos, o němž bohužel víme pouze to, že porazil svého odpůrce jménem Simus, který byl sice zabit, ale jeho duše přečkala pomocí kouzla ve džbánu. Po zabití Simuse se Marka Ragnos jmenoval Temným Lordem – dle dochovaných spisů údajně devátým v pořadí - a vládl sto let (5 200 – 5100 BSW4). Ale i z této krátké zprávy můžeme usuzovat na několik věcí. První z nich je již stálé sjednocení Sithské říše, která se rozšířila i na okolní obyvatelné planety. Druhou pak, že Temný Lord neustanovoval svého nástupce a Rada Lordů skutečně musela zvolit jeho nástupce a že během této volby docházelo často k ostrým střetům.
Po Ragnově smrti také došlo k podobné situaci, možní nástupci byli dva, Naga Sadow a Ludo Kressh, učedníci Marka Ragnose. Ale jejich spor se vyostřoval příliš i na sithskou politiku. Skončilo to nakonec tak, že Naga i Ludo vytáhli se svými flotilami proti sobě a zastavil je až duch Marka Ragnose, který je varoval, ať nebojují mezi sebou, ale s těmi správnými, nebo budou všichni ztraceni. Jakoby na potvrzení těch slov se mezi flotilami z hyperprostoru vynoří loď sourozenců Daragonových.
O těch, vzhledem k jejich budoucí důležitosti, je třeba si říci něco více. Původně se měli stát Jediy, ale Gav (muž) a Jori (žena) se rozhodli být raději hyperprostorovými průzkumníky (v té době se cestovalo ještě za pomoci navigačních majáčků a průzkumníci si vydělávali velké peníze, tedy někteří). Těmi se také stali, ale jejich sny o rychlém zbohatnutí a slávě se nesplnily. Právě naopak, zadlužili se a byli nuceni uprchnout z prostoru Republiky, aby se nedostali do vězení (historie se do určité míry opakuje, podobným „exemplářem“ byl, jak všichni víme, Han Solo). Provedli tedy náhodný skok a skončili uprostřed sithské politiky.
Objevení se Daragonových Sithy vskutku zaskočilo, ale ne nadlouho, sourozenci byli zajati a odsouzeni k smrti. To však nevyhovovalo Nagovi Sadowovi, který se svým spojencem Simusem zaútočí na Zioskou pevnost, ve které čekají na popravu, a osvobodí je. Poté se Naga vrátí do svého sídla Khar Shian. Tam Simuse zabije, prohlásí se Temným Lordem a vyhlásí Republice válku.
Sadow se rozhodne použít pro svůj útok Jori (myslí si, že uteče na nějakou důležitou planetu) i Gava, kterého začne učit sithskou magii a také ho seznámí se svým plánem na zlikvidování Ludo Kresshe, který podle Nagy způsobí zánik Sithské říše. Gav vše slupne i s navijákem a slíbí Luda zabít. Ludo však nelení a útočí na sídlo Sadowa, ale zmýlí se. Zároveň s Nagovým útokem proti Ludovi, který sloužil jako odplata, je Jori umožněno utéci. Ta samozřejmě utíká tam, kde to zná nejlépe, do systému Teta, a netuší, že má ve své lodi umístěný stopovací majáček. Do systému Teta dorazí Jori bez nesnází, ale okamžitě po její identifikaci je zatčena a poslána na vězeňskou planetu Cinnagar. Před svou deportací ale stačí varovat Císařovnu Tety. Ta jí uvěří a vydá se na Coruscant, aby varovala Senát. Ten ji však neposlouchá a tak Císařovně zůstává jedinou oporou ujištění Odanna Urra (nom. Odann Urr), mladého rytíře Jedi, a jeho mistra Oorooa (nom. Ooroo), že Jediové jí věří a budou ji podporovat. (Také vám to připomíná E1? A pak, že se historie neopakuje.)
Zatímco Senát zbytečně tlachá, Sithové zaútočí. Jejich hlavními cíli jsou Teta, Coruscant a další větší centra Republiky. Zde se také poprvé objevují Massassijští bojovníci, kteří měli patřit mezi nejlepší vojáky v Sithské říši. Obrana Republiky se začíná hroutit. Ve světle těchto dobrých zpráv se Gav vydá na Cinnagar, kde chce najít Jori. Setká se tam ale nejdřív s přítelem Aarba Huttem. Ten je však zabit sithskými strážemi dříve, než je Gav stačí zastavit. A v tu chvíli přijde Jori a vidí mrtvého Hutta a svého bratra. Samozřejmě, že si myslí, že Gav ho zabil a zaútočí na něj lightsaberem, který dostala od Odanna Urra. Gav, místo aby se bránil, uteče na hlavní Nagovu základnu, na Primus Goluud, kde si uvědomí, že byl Nagou Sadowem pouze využit. Sadow vycítí, že nad Gavem ztratil moc, opouští Coruscant a vrací se zpět na Goluud. Na Goluudu si promluví s Gavem, ale nepřesvědčí ho a Gav Sithy zradí. Přesněji řečeno, u Goluudu se vynoří z hyperprostoru flotila systému Teta a Gav jim prozradí, že veškeré sithské vojsko je vázáno na území Republiky a Sithská říše je úplně nechráněná. Pomsta Nagy Sadowa na sebe nenechala dlouho čekat a ten ještě během přenosu zničil Primus Goluud. Tím také zabil Gava před očima jeho sestry. Poté se zbytkem své flotily uteče na sithské území.
Jenže tam ho napadne Ludo Kressh, který byl v Nagově nepřítomnosti zvolen Temným Lordem (není přesně známo, zdali na místo Sadowa, takže v pořadí zase desátým, nebo jako jeho nástupce, tedy v pořadí jedenáctý). Jak už to je mezi nimi zvykem, utkají se v bitvě, ve které sice Ludo zvítězí, ale zemře. V té chvíli se na scéně objevuje flotila Republiky, rozhodnutá úplně zničit sithskou říši. Naga ve všem tom zmatku uprchne.
V této rozhodující bitvě jsou Sithové poraženi a Republika dále ničí jejich světy tak, aby Sithská říše již nikdy nemohla povstat. Během této genocidy je také stovkami Jediů zničena knihovna na Arkanii a její obyvatelstvo násilně nahrazeno (tedy, pokud na Arkanii někdo přežil) novými inteligentními bytostmi. Odann Urr také nalézá během závěrečné bitvy ve vraku jedné ze sithských lodí holocron a zabere ho jako válečnou kořist.