DARTH SIDIOUS

Nejlepší politický mozek galaxie, geniální sithský vědec, který byl jen krůček od odhalení tajemství absolutní nesmrtelnosti a k tomu všemu i nejambicióznější sithský lord celé stotisícileté historie, jeho cílem nebyly detaily jako vládnout jedné planetě, soustavě nebo desítkám soustav, ale toužil vládnout rovnou celé galaxii - a kdyby měl více času, jistě by pojal úmysl vládnout celému vesmíru...
Darth Sidious je bezesporu nejvýznamnějším sithským lordem období neosithu a podle všeho může být považován vůbec za jednu z největších osobností spjatých s temnou stranou všech dob. Pod svým občanským jménem Palpatine se opravdu nesmazatelně zapsal do dějin galaxie. Jeho činy jako politika, ale i sithského učence a mága, jsou poměrně velmi známé, ale o něm samotném jako osobě toho příliš mnoho nevíme. Jelikož se jedná o osobnost z historie relativně nedávné, musíme připustit, že za zmatky a nejasnostmi, které kolem jeho života panují, může nejspíš on sám, že to byl asi samotný Palpatine, kdo údaje v archivech mazal nebo falšoval, případně kolem sebe vytvářel všelijaké prapodivné pomluvy a divoké spekulace, pod jejichž nánosem pravda zůstala skryta.

Toto je tudíž první pokus rozkrýt mlhu, která jméno Darth Sidious obklopuje.
Podle oficiálních údajů se narodil na okrajové a nepříliš významné planetě Naboo v roce 82 BSW4. Tento údaj je podle všeho ale zjevně falešný, existují záznamy o tom, že v letech 77 až 75 před Impériem (tedy v letech 96 až 94 BSW4) planetu Naboo zastupoval v Senátu jistý Palpatine a jeho jedijským poradcem byl mistr Jorus C’Boath. Neexistuje ovšem žádný záznam o tom, zda a případně jak dlouho před uvedenými dvěma lety tento Palpatine byl senátorem, stejně jako o tom, co se s touto osobou stalo po roce 94 BSW4. Dalším vodítkem mohou být samotná Sidiousova slova – v jednom z rozhovorů s Anakinem nepřímo zmínil, že jeho sithským mistrem byl Darth Plagueis Moudrý (pravopis jména tohoto dávného sithského lorda osciluje, lze se setkat i s podobami „Darth Plaegius“, „Darth Plegius“, „Darth Plaeguis“ nebo „Darth Plaguis“), který je podle vlastních slov Palpatina „sithskou legendou“, z čehož lze dovodit, že tento sithský mistr musel žít několik staletí před dobou, v níž se odehrávaly klonové války a tento rozhovor Palpatina s Anakinem. Vzhledem k tomu, že Darth Sidious též o svým mistru mluví jako o člověku, který dokázal tvořit život z midichlorianů a přemoci smrt - a zároveň zmínil, že ještě před svou smrtí (přesněji řečeno zavražděním) toto umění naučil i svého učedníka (tedy jeho) - není proto vůbec vyloučeno, že Darth Sidious byl ve skutečnosti starý několik staletí, což by také vysvětlovalo některá dosud nepochopitelná tajemství jeho života a mnohé rozporné informace o jeho životě velmi jednoduchým způsobem – jednalo se nikoli o jeden život, ale o několik životů. Dalším téměř nezvratným důkazem pro tuto hypotézu jsou jeho vlastní slova pronesená k Lukovi Skywalkerovi na Byssu: „Nebylo to poprvé, co jsem zemřel (míněno vhození do reaktoru na Hvězdě smrti II – pozn. aut.) a nebude to ani naposledy.“

O dětství a mládí Palpatina/Sidiouse stejně jako o jeho rodině opět nevíme prakticky nic. Všechno tak nasvědčuje tomu, že v době, kdy byl senátorem, již nebyl naživu nikdo z jeho blízkých – což by opět nasvědčovalo teorii, že byli již desítky, možná stovky, let mrtví. Podle některých kusých zmínek se ve věku asi dvaceti let rozhodl pro kariéru profesionálního politika, jiné záznamy ale naopak hovoří o tom, že dlouhá léta před tím, než se stal politikem, byl vědcem, historikem. Dále existují určité nepřímé důkazy pro to, že s největší pravděpodobností studoval umění a architekturu. Taktéž jsou záznamy o tom, že vystudoval politologii a dokonce se stal jedním z nejvýznamnějších odborníků v této oblasti, jeho vědecké práce byly vysoce ceněné již v době, kdy byl pouhým řadovým a nepříliš významným členem Senátu, jedním z 1024 dalších. Zároveň je však doložitelné, že Naboo zastupoval v Senátu zhruba dvě desítky let před tím, než byl zvolen Nejvyším kancléřem. Sečteno a podrženo toto vše nelze za jeden šedesátiletý život zvládnout ani omylem, je tudíž téměř evidentní, že v archívech jsou záznamy přinejmenším o dvou nebo třech jeho posledních životech – ve kterých byla pouze (podle všeho jím samotným) změněna nebo úplně vymazána datace tak, aby to vypadalo, že se narodil na Naboo v roce 82 BSW4.

Nevíme tudíž s jistotou ani to, zda se opravdu narodil na Naboo a nebo někde jinde. O jeho rodině se můžeme jen domýšlet – není totiž vůbec vyloučeno, že pokud se ve skutečnosti narodil několik staletí před svým oficiálně uváděným narozením, některý z jeho rodičů nebo jiných blízkých příbuzných mohl být Sith nebo se dokonce mohl narodit na některé z planet někdejší sithské říše ještě před tím, než byla začleněna do republiky, a kde tak stále přežívaly některé sithské vědomosti a tradice. Tím by se vysvětlovalo jak to, že takto mimořádně nadaný force-user nebyl odhalen řádem Jedi a násilně odveden k jejich výcviku (další možné vysvětlení nám poskytl Darth Dagon ve své básni „Jak džedájští zloději dětí na Palpyho narazili“), tak i to, kde vzal sithský artefakt „Maskovač síly“, díky němuž se desítky let mohl procházet celé radě Jedi doslova před nosem, aniž by tušili, koho mají ve skutečnosti před sebou.

Z toho, co víme, je nezvratné, že několik desítek let působil v Senátu, kde si postupně získal úctu a respekt jak svých kolegů tak i obyčejných lidí a svých voličů. Byl pověstný tím, že se nehrnul do žádných parlamentních funkcí, ale přesto se postupně stal v Senátu nespornou autoritou, jejíž slovo mělo značnou váhu. Velmi rychle si získal i respekt a přátelství Nejvyššího kancléře Finise Valoruma (v době, kdy byl Valorum ze své funkce odvolán, byl kancléřem již sedmý rok), což samozřejmě využil pro své cíle, jež byly samozřejmě i cíli Sithu. Lze říci, že přinejmenším svůj poslední život politika plně podřídil snaze vydobýt Sithu zpět to místo, které mu dle jeho názoru po právu náleželo, a zároveň se republice i řádu Jedi pomstít za vše, čeho se na Sithu, sithské říši a jejím obyvatelstvu dopustili. Je ostatně možné, že ve všech svých předchozích životech sbíral vědomosti a zkušenosti pro to, aby se mu tento úkol podařil.

Jeho plán byl nesmírně odvážný a zároveň geniální ve své jednoduchosti. Přišel totiž postupem času na to, že všichni předchozí velcí sithsští vládci dělali jednu zásadní chybu, která vedla k jejich neúspěchu a posléze také pádu – snažili se republiku a řád Jedi porazit zvenčí. Sidious naopak pojal smělý plán jak postupně rozložit systém zevnitř. Jeho prvním krokem bylo, že někdy kolem roku 33 BSW4 navázal kontakt s nemoidánskými členy Obchodní federace, kterým slíbil peníze a moc pokud se stanou jeho spojenci. Jako holografická projekce (nikdy ho neviděli v reálu a ačkoli ho někteří z nich přímo v Senátu potkávali, nevěděli, že je to on) jim dával „rady“ (přesněji řečeno příkazy), co mají dělat, což oni ostatně i rádi plnili, protože vše vypadalo tak, že mají ze svého spojenectví s lordem Sidiousem značný prospěch. Jako první jim s pomocí svého učedníka Dartha Maula de facto daroval absolutní kontrolu nad těžbou strategicky významné lomitové rudy na Dorvale, dále je důmyslným atentátem zbavil všech ostatních (tedy ne-nemoidánských) členů vedení Obchodní federace a po nezdaru blokády Naboo, kdy jim hrozilo odejmutí licence, léta blokoval projednávání této záležitosti před galaktickým soudem. Postupně je také za pomoci svého dalšího učedníka lorda Tyranuse přesvědčil, aby se zapojili do separatistického povstání proti republice. Nemoidánci a jejich spojenci z Technounie a Intergalaktického bankovního klanu ovšem netušili, že jsou pouhou figurkou na šachovnici sithského lorda, který likvidace vedení obchodní federace použil k tomu, aby Finise Valoruma namočil do vykonstruované korupční aféry, čehož pak v době blokády a následné invaze na Naboo využil k jeho odvolání z funkce. Situace na Naboo mu zase posloužila k tomu, že získal většinu hlasů pro to, aby byl zvolen Nejvyšším kancléřem. Povstání separatistů a nepokoje v republice donutily většinu Senátu k tomu, že jej nejen zvolil podruhé, ale nakonec i změnil ústavu a funkční období mu prodloužil. Poté, co zreformoval republiku tak, aby se co nejvíce blížila jeho sithskému politickému ideálu silné a jednotné říše s tím nejschopnějším v čele, a přitom se vypořádal se svými úhlavními nepřáteli – řádem Jedi, jeho dosavadní spojenci pro něj ztratili význam a dokonce se stali hrozbou pro nové centralizované Galaktické Impérium. Proto byli bez slitování zlikvidováni jeho novým učedníkem lordem Vaderem.

Po vzniku Impéria císař Palpatine využívá všech možností, jež mu galaxie dává, k maximálnímu rozvoji odkazu Sithu. Celý politický systém Impéria byl postaven na podobných principech, na kterých stál politický systém původní sithské říše - absolutní přednosti skutečných schopností před původem nebo majetkem. Ve stejném období shromažďoval a studoval pokradené a jinak zašantročené sithské artefakty a vytipovával si ty nejsilnější force-usery, které pak buď on sám nebo jeho žák lord Vader dále cvičili a vzdělávali. Již se dnes nedozvíme, jestli opravdu Sidiousovým plánem bylo postupně celou galaxii proměnit v jednu velkou sithskou říši, ale všechny indicie tomu nasvědčují. Existují i jisté - nepříliš ověřené - dohady, že po upevnění moci v domácí galaxii bylo císařovým plánem podmaňovat si i galaxie další. Není to zcela vyloučeno – jelikož jeho dalším životním cílem, dalo by se říci téměř posedlostí, bylo odhalení tajemství věčného života, tak lze předpokládat, že nesmrtelný a tím pádem (jak by jeho znalosti a zkušenosti za ta staletí a tisíciletí ustavičně rostly) stále mocnější sithský lord by z jeho hlediska byl jediným právoplatným vládcem celého vesmíru.

Tyto smělé cíle ale přervala hrstka looserů, která založila rebelskou alianci a rozpoutala občanskou válku v Impériu, kterou naneštěstí souhrou několika téměř neuvěřitelných náhod nakonec vyhrála. Nejprve byl Darth Sidious zrazen svým učedníkem Vaderem, který jej vhodil do reaktoru a jak on, tak všichni rebelové se domnívali, že jej zabil. Nebylo tomu ovšem tak, císař (jako už ostatně mnohokrát ve svém životě) pouze hrál vabank se svým životem, což si jako člověk schopný převtělování do jiných těl mohl dovolit. Po svém znovuzrození na utajené planetě v jádru galaxie Byss se několik let věnoval intenzivní vědecké a pedagogické práci. Protože ovšem rebélie prokázala, že jsou absolutně neschopní vládnout galaxii a zabezpečit v ní alespoň nějaký základní pořádek, Palpatine se po pěti letech „politického odpočinku“ vypravil dokončit to, v čem mu ona lapálie u Endoru zabránila. Zároveň v době svých vědeckých výzkumů přišel na to, že zcela umělá (klonovaná) těla nejsou nejvhodnějšími nositeli jeho osobnosti a rozhodl se tudíž využít tělo jednoho z vnuků Akakina Skywalkera, syna Hana a Leiy. Na poslední chvíli mu v tom ovšem bylo zabráněno a údajně (našim vědcům se to totiž zdá zcela absurdní) byla i jeho duše navěky zablokována kdesi v „astrálu“ temné strany a tím mu bylo prý zabráněno v tom, aby se mohl ještě někdy znovuzrodit. Pravda asi bude trošku jinde – Palpatine někde odpočívá a čeká na vhodný okamžik. Není ani vyloučeno, že se nezřízeně baví tím, jak si galaxie včetně nového řádu Jedi nedokáže poradit s yuzhan-vongskou invazí, za kterou ostatně může právě pád Impéria a likvidace či „převýchova“ většiny Sithů a dalších nejedijských force-userů. Je totiž historicky doloženým faktem, že za Palpatinova života se Yuzhan Vongové neodvažovali do galaxie ani strčit nos, protože se císaře nesmírně báli.

Není nám přesně známo, kolik měl za svého života Darth Sidious učedníků ani co se s nimi stalo. Prvním zcela nesporným učedníkem, který je znám i jménem, byl Khameir Sarin – Darth Maul. Sidiousovým učedníkem se stal někdy kolem roku 53 BSW4. Ve stejné době ale podle všeho cvičil i někoho dalšího – není ovšem známo, kdo to byl ani co s s ním (nebo s ní?) pak stalo. Možná zahynul na nějaké nám neznámé misi, možná zběhl, je dokonce možné i to, že jako Sidiousův tajný učedník přečkal celé období republiky a pracoval pak pro svého mistra za Impéria jako jedna z jeho „rukou“ (dosud se neví s jistotou, kolik jich císař vlastně měl). V každém případě v době, kdy zahynul Darth Maul, musel být buď mrtev nebo bylo jeho co nejpřísnější utajení pro Palpatina z nějakého důvodu velmi důležité, neboť si za nového učeníka zvolil jedijského mistra hraběte Dookua ze Serenna. Nevíme ale nic o tom, jakým způsobem se mu jej podařilo pro věc Sithu získat. Lze ovšem říci, že přinejmenším od okamžiku svého zvolení kancléřem (možná i déle) bylo jeho cílem získat pro věc Sithu Anakina Skywalkera, což se mu nakonec i povedlo. Protože nejspíš po smrti lorda Maula potřeboval co nejrychleji nového učedníka, navíc někoho, koho by nemusel (jako Maula) desítky let cvičit v bojových uměních, za nového učedníka si zvolil bývalého Jediho Dookua. Dookua ovšem podle všeho považoval za pouhé východisko z nouze, navíc tento člověk byl dosti starý – stal se sithským lordem Tyranusem v 82 letech. Kromě toho si patrně Darth Sidious uvědomoval i to, že člověk, který byl tak dlouhou část života přesvědčený Jedi (byl dokonce členem Rady), není zcela spolehlivý a nejspíš nikdy nebude k věci Sithu plně loajální, proto se jej při první vhodné příležitosti zbavil. Není ovšem také vyloučeno, že (jelikož dost dobře ovládal nahlížení do budoucnosti) věděl, že Dooukuovi vzhledem k jeho věku mnoho života nezbývá nebo ho dokonce velmi brzy čeká nějaká vážná a nepříjemná nemoc.

Jeho nesmírné zaujetí pro Anakina Skywalkera a vlastně i celou jeho rodinu je taktéž věcí záhadnou a na první pohled nevysvětlitelnou, ovšem blíže si tohoto problému povšimneme (a pokusíme se jej vyřešit) v právě v životopise lorda Vadera.

Darth Sidious se do historie řádu zapsal jako relativně málo bojovný lord. Nebylo jeho stylem předvádět se s lightsaberem, ačkoli v případě nutnosti jej samozřejmě uměl velmi mistrovsky používat. Mnohem raději ale používal - musel-li už se účastnit „boje muže proti muži“ - sithské blesky. V každém případě ovšem vždy a všude dával přednost diplomacii a složitým intrikám před přímou akcí. I v samotné přímé konfrontaci jeho oblíbenou fintou bylo předstírání slabosti a nemohoucnosti, na což doplatili nejen mnozí Jedi, ale později v době Impéria se toto stalo osudným i nejednomu přespříliš ambicióznímu moffovi, admirálovi, generálovi a podobné vysoce postavené osobnosti.

Džedájská a rebelská propaganda se přímo předhání v líčení údajné Palpatinovy krutosti. Realita je ovšem - jak všichni víme - dosti odlišná. Darth Sidous byl sithský lord a zároveň velmi pragmatický politik, čímž je v podstatě řečeno vše. Bez sebemenšího slitování likvidoval všechno, co stálo v cestě jeho zájmům a především zájmům Sithu, a dále pak věděl, že strach a tím pádem i monstrózní odstrašující akce jako veřejné exemplární popravy, ničení celých planet apod. jsou velmi účinným nástrojem vládnutí. Na straně druhé si byl dobře vědom toho, že je nutno vládnout cukrem a bičem, nikoli pouze bičem samotným, protože přílišný teror nejdříve otupuje a potom vyvolává tendence k odporu. Lze tedy říci, že se nedopustil o nic více (spíše mnohem méně) krutostí, než kterýkoli jiný vládce nevyjímaje samozřejmě ani ty tzv. „demokratické“ v období staré i nové republiky. Dějiny ovšem píší vítězové, kteří se nám snaží lorda Sidiouse vymalovat těmi nejčernějšími barvami – my ovšem víme, že černá je dobrá:-))
Za zmínku ještě stojí, že Darth Sidious - jak již též bylo zmíněno - byl opravdu velký sithský učenec, který dospěl k velmi významným objevům jak ve věci využívání Síly tak i v jeho hlavní oblasti zájmu, odhalování tajemství nesmrtelnosti. Stejně tak byl špičkovým odborníkem i v dalších oborech - je považován za velmi významného historika a politologa a dokonce je znám i jako skvělý architekt – mnohé změny v paláci a dokonce i celé význačné stavby navrhoval sám. Taktéž byl už jako senátor a kancléř i posléze jako císař vyhlášen jako velký milovník, podporovatel, mecenáš a sběratel umění. Na straně druhé měl ale též velký zájem o techniku a lze říci, že významným způsobem ovlivnil technologický pokrok v galaxii. S jistou nadsázkou lze říci, že by se těžko hledala oblast, kterou Darth Sidious více či méně svým životem a dílem neovlivnil.