Shrnutí základních zásad, podle nichž současná Academia Sithia funguje: jaké jsou podmínky členství v ní, jaký je žebříček hodností - hodnosti jsou udělovány zásadně na základě schopností a odváděné práce – i jaké jsou její vztahy navenek, tedy k jiným organizacím.

STATUTUM ACADEMIAE SITHIAE
ŘÁD SITHSKÉ AKADEMIE

Základní ustanovení

Článek 1

Academia Sithia (Sithská Akademie) a Řád Sith


1. Sithská Akademie (dále v textu jen SiA) je dobrovolnou neziskovou organizací, která je určena k výchově, vzdělávání a výcviku Sithů, jakož i k provádění osvěty ohledně Sithu, jeho historie, filosofie, tradic apod. a Temné strany obecně mezi veřejností a vůbec k veškerému prosazování cílů Sithu.
2. Sith může být pouze ta osoba, která je oddána Temné straně a chce být Sith.
3. Sith podle předchozího odstavce je ten/ta, kdo je svobodná a nezávislá bytost, která pohrdá všedností a touží po poznání, takže ví, že temnota jí neuškodí, protože v ní naopak poroste.
4. Sithem se každý stává doživotně, i kdyby přestal v SiA působit, nic to na jeho sithství nemění - z Řádu Sith se odchází pouze v rakvi.

Článek 2

Přihláška do SiA


1. Každý sympatizant (sympatizantka)Temné strany - bez ohledu na svou rasu, pohlaví, národnost, sociální či jiný status, kdo má dostatek odvahy stát se Sithem a domnívá se, že splňuje hlavní atributy Sitha podle předchozích ustanovení, si může podat přihlášku ke zkouškám do SiA.
2. Přihlášku takovýto uchazeč(ka) o členství v SiA podává tomu Lordovi nebo Lady, kterého (kterou) si zvolil(a) za svého budoucího magistra (magistru). Není-li ve věci svého budoucího magistra (magistry) ještě pevně rozhodnut(a), podává přihlášku do rukou Lorda Nigera (Lady Nigry) - dále v textu jen LN.
3. Osoby uvedené v předchozím odstavci jeho(její) žádost buď akceptují nebo zamítnou.
4. Je-li uchazeč(ka) o členství v SiA příslušným Lordem nebo Lady odmítnut(a), může se obrátit na jiného Lorda nebo Lady, je-li odmítnut(a) LN, může se odvolat k Radě SiA (dále v textu „Sithské radě“), která o této věci rozhodne s definitivní platností.
5. Jestliže uchazeč(ka) o členství není z jakýchkoli vážných důvodů dlouhodobě schopen (schopna) účastnit se přijímacích zkoušek do SiA, ale přesto považuje sithství za svůj životní úděl, může požádat o statut podmínečného člena - „dálkového studenta“ discipula futura (discipuly futury).
6. Discipulus futurus (discipula futura) si zvolí svého magistra (magistru), který mu/jí bude napomáhat v dálkovém vzdělávání. Jednou zvoleného magistra (magistru) v zásadě není možné změnit a nelze se tudíž při řádných přijímacích zkouškách přihlásit k jinému magistrovi (magistře), v mimořádných případech hodných zřetele může takovouto změnu povolit LN.
7. Status dle předchozích dvou odstavců povoluje LN po poradě a souhlasném stanovisku toho magistra (magistry), který/á byl(a) uchazečem (uchazečkou) o tento status v souladu s předchozím odstavcem zvolen(a).
8. Discipulem futurem (discipulou futurou) je možné být neomezeně dlouhou dobu, stejně tak není žádný magister či magistra omezen(a) v tom, kolik takovýchto „dálkových studentů“ bude mít. Je-li to proveditelné, discipulus futurus skládá slavnostní slib.
9. Discipulus futurus/discipula futura se - je-li to jen trochu možné - podílí na činnosti SiA.

Článek 3

Přijímací zkoušky do SiA


1. Uchazeč(ka) o členství v SiA musí složit příslušné přijímací zkoušky a následně i slavnostní slib, aby se mohl(a) stát řádným a plnoprávným členem SiA a tím i řádu Sith.
2. Zkoušky mají svou obecnou a speciální část. Obecná část je pro všechny uchazeče stejná a skládá se z vědomostních testů a fyzických testů. Speciální část se může liší podle příslušnosti k tomu kterému magistrovi/magistře.
3. Vědomostní test má 30 otázek, jejichž znění je na každých zkouškách jiné, otázky jsou vybírány LN z návrhů, které mu/jí předložili všichni Lordové a Ladies. Otázky jsou buď takové, na které se dá stručně odpovědět (např. ano - ne, nebo jedním či dvěma slovy) nebo testové, kdy jsou u každé otázky čtyři varianty odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. Na vypracování vědomostního testu má uchazeč 40 minut. Za každou správnou odpověď obdrží 1 bod.
4. Fyzické testy jsou na každých zkouškách stanoveny sithskou radou a o tom, jak v nich uchazeč uspěl, rozhodují všichni přítomní Lordové a Ladies nadpoloviční většinou. Za fyzické testy může uchazeč získat maximálně 10 bodů.
5. Speciální zkoušky jsou zpravidla rovněž vědomostního charakteru, záleží na příslušném magistrovi/magistře, kolik otázek a jakého druhu pro zkoušky zvolí, testy pouze musí předem předložit LN k nahlédnutí. V každém případě maximálním ohodnocením speciální části zkoušek může být 10 bodů.
6. Discipulem (discipulou) se stává ten uchazeč, který ve všech třech částech zkoušek dohromady získal minimálně 40 bodů.

Práva a povinnosti členů SiA

Článek 4

Discipulus (discipula)


1. Po úspěšném složení zkoušek se uchazeč stává členem SiA jako discipulus (discipula), tedy učedník.
2. Každý discipulus (discipula) musí mít svého magistra (magistru), t. j. Lorda nebo Lady, který/á je za jeho další vzdělávání a výcvik zodpovědný/á.
3. Každý magister (magistra) může mít souběžně maximálně 5 discipul(ů).
4. Discipulus (discipula) je povinen(povinna) svému magistrovi nebo magistře dle svých sil a možností pomáhat v jeho práci pro SiA, zejména je povinen (povinna) minimálně jednou ročně nabídnout své(mu) magistrovi/magistře příspěvek pro webovou stránku v minimálním rozsahu dvě normostrany A4 každý. Pro počítání stran se použije obdobně ustanovení článku 6, odst. 2. Discipulus/discipula je také povinen(povinna) se dle svých možností organizačně a finančně spolupodílet na akcích pořádaných SiA.
5. Magister (magistra) může kdykoli svého discipula (svou discipulu) navrhnout k povýšení na magistra (magistru).
6. Povýšen(a) dle předchozího odstavce může být jen ten (ta), kdo složí speciální mistrovské zkoušky.

Článek 5

Mistrovské zkoušky v SiA


1. Mistrovské zkoušky se skládají z vědomostního testu, fyzické části, ústního pohovoru a Sithská rada se případně může svou nadpoloviční většinou usnést i na zvláštním úkolu pro adepta mistrovských zkoušek.
2. Vědomostní test je sestaven obdobně jako při základních přijímacích zkouškách do SiA, ovšem otázky jsou obtížnější a jejich celkový počet je 50 - každý Lord nebo Lady předkládá návrh maximálně 25 otázek, z nichž je LN vybírá. Na vypracování tohoto testu má adept 60 minut. Každá správně zodpovězená otázka znamená 1 bod. Uchazeč, který ve vědomostním testu nezískal minimálně 45 bodů nemůže být povýšen na Lorda nebo Lady a tudíž se už dalších částí zkoušek neúčastní.
3. O formě fyzických testů pro každé zkoušky rozhoduje Sithská rada svou nadpoloviční většinou.
4. Při ústním pohovoru se zkoumají jednak pohnutky adepta pro členství v Řádu Sith a především jeho možná další užitečnost pro SiA a celý Řád.
5. O tom, jak adept prošel fyzickými testy a ústním pohovorem a případně také o tom, jak splnil speciální úkol, rozhodují přítomní členové Sithské rady svou nadpoloviční většinou. Možným hodnocením je pouze prošel - neprošel. Povýšen na magistra (magistru) může být pouze ten adept (ta adeptka), který/á prošel/la všemi částmi zkoušek.

Článek 6

Práva a povinnosti Lordů a Ladies of Sith


1. Každý člen SiA, který úspěšně složil mistrovské zkoušky, se stáva Lordem nebo Lady of Sith a jeho hlavním právem a zároveň povinností je podílet se na dalšímu rozvoji SiA.
2. Toto právo a povinnost dle předchozího odstavce znamená především to, že je povinen(povinna) podílet se (osobně a/nebo finančně) na organizování všech akcí SiA a dle svých možností přispívat na webové stránky SiA. Základní povinností každého Lorda nebo Lady v této věci jsou minimálně tři příspěvky ročně - a to v minimálním rozsahu 2 normostrany formátu A4 každý. Je na volném uvážení každé(ho) Lorda (Lady), čeho se jeho (její) příspěvky budou týkat. Je-li Lord nebo Lady autorem básní a odmítá přispívat jiným způsobem, je jeho (její) povinností přispět na webovou stránku minimálně šesti básněmi ročně. Přispívá-li Lord či Lady jak básněmi tak prózou, považuje se pro účely počítání stran jedna báseň do rozsahu 8 veršů za půl strany A4, delší báseň za jednu stranu A4.
3. Jedním či více příspěvky podle předchozího odstavce ovšem mohou být příspěvky dodané příslušné(mu) Lordovi (Lady) jeho/její(m) dicsipulem (discipulou) v souladu s článkem 4, odst. 4.
4. Příspěvky podle předchozích dvou odstavců ale není vyjádření názoru v guestbooku bez ohledu na jeho případnou délku.
5. Dalším právem a zároveň povinností každého Lorda či Lady je mít discipuly o maximálním počtu pěti, o jejichž vzdělávání a výcvik se stará, kromě toho má i právo a zároveň povinnost starat se v souladu s článkem 2, odst. 5 - 8, o dálkové studium svých dicipulů futurů (discipul futur).
6. Nezadatelným právem každého Lorda či Lady je podílet se na jednání a rozhodování Sithské rady, což znamená především vznášet návrhy a hlasovat o nich.
7. Každý Lord nebo Lady také pro každé přijímací zkoušky do SiA sestavuje soupis maximálně 20 testových otázek, ze kterých pak LN vybere příslušných 30 dle článku 3, odst 3 a pro každé mistrovské zkoušky soupis maximálně 25 testových otázek, ze kterých pak LN vybírá příslušných 50 dle článku 5, odst. 2.

Článek 7

Oborový magister (magistra)


1. V případech hodných zvláštního zřetele může být discipulus (discipula), který/á vykazuje mimořádné nadání v určitém oboru, jmenován(a) magistrem (magistrou) pro určitý specifický obor aniž by skládal(a) oficiální mistrovské zkoušky.
2. Oborovým magistrem (magistrou) je jmenován LN na návrh svého magistra (magistry) a po předchozím souhlasu Sithské rady.
3. Oborový magister (oborová magistra) zpravidla nemá vlastní učedníky, ale je oprávněn(a) vyučovat příslušný obor ostatní discipuly a být porotcem v příslušném oboru při přijímacích zkouškách do SiA.
4. Výjimku z pravidla podle předchozího odstavce může v mimořádných případech povolit LN po předchozím souhlasném stanovisku Sithské rady.
5. Oborový magister (oborová magistra) má právo účastnit se jednání Sithské rady s hlasem poradním.
6. Oborový magister (oborová magistra) je povinen/povinna přispívat na sithské stránky v rozsahu stanoveném pro Lordy a Ladies článkem 6, odst. 2 až 4.

Článek 8

Lord Sithius - Lady Sithia honoris causa


1. Osobě, která sice není členem SiA, ale zároveň svým jednáním a chováním skýtá záruku, že nepůsobí a nebude působit proti zájmům SiA a Sithu jako takového, a nějakým svým činem/činy prospěla nebo nadále prospívá SiA a Sithu, může být udělen statut "Lord Sithius/Lady Sithia honoris causa" (čestný Sith).
2. Tento čestný titul uděluje Sithská rada na návrh kteréhokoli svého člena.
3. U udělení titulu dle předchozích odstavců Sithská rada rozhoduje 2/3 většinou.

Článek 9

Projednávání přestupků a sankce


1. Je-li vážné podezření, že kterýkoli člen SiA závažně porušuje své povinnosti nebo se chová způsobem pro Sitha nevhodným, kterýkoli Lord nebo Lady může vznést podnět, aby tato záležitost byla projednána sithskou radou, která o této věci rozhoduje 2/3 většinou ze všech členů.
2. Jestliže sithská rada svým 2/3 většinovým usnesením uzná, že příslušný člen je vinen ze spáchání výše uvedeného přestupku, udělí mu výstrahu.
3. V případě, že je člen SiA podruhé uznán sithskou radou v souladu s předchozími odstavci vinným, následuje již pouze jeho poprava.
4. Neplní-li kterýkoli člen SiA dlouhodobě své povinnosti, může mu být Sithskou radou pozastavena funkce.
5. O pozastavení výkonu funkce dle předchozího odstavce rozhoduje Sithská rada 2/3 většinou přítomných.
6. V případě kladného rozhodnutí Rady dle předchozího odstavce discipulus nemůže až do okamžiku, kdy je Sithskou radou konstatováno, že své nedostatky napravil, složit magisterské zkoušky, oborový magister ztrácí poradní hlas v Sithské radě a magister či magistra "řádný/á" hlas rozhodující.

Orgány SiA

Článek 10

Rada SiA


1. Hlavním výkonným orgánem SiA je Rada SiA (dále Sithská rada), která se skládá ze všech magistrů a magister s hlasem rozhodujícím. Usnášeníschopná je, účastní-li se jejího jednání minimálně polovina všech takovýchto Lordů a Ladies.
2. V souladu s článkem 2, odst. 4 Sithská rada rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí LN o nepřipuštění k přijímacím zkouškám.
3. Sithská rada dle článku 3, odst. 4 a článku 5, odst. 3 stanovuje fyzické testy pro přijímací i mistrovské zkoušky, v souladu s článkem 12, odst. 4 rozhoduje o speciální části přijímacích zkoušek a nadpoloviční většinou přítomných Lordů a Ladies rozhoduje o tom, jak uchazeč (dle článku 3, odst. 4) nebo adept (dle článku 5, odst. 5) zkoušky složil. Stejně tak může, v souladu s článkem 5, odst. 1, stanovit pro adepta speciální úkol v rámci mistrovských zkoušek.
4. Sithská rada spolu s LN spolurozhoduje o jmenování oborové(ho) magistra/y dle článku 7, odst. 2 a o udělení výjimky dle článku 7, odst.4.
5. Sithská rada rozhoduje 2/3 většinou o udělení čestného titulu "Lord Sithius/Lady Sithia honoris causa" dle článku 8.
6. Sithská rada dále projednává přestupky všech členů SiA dle článku 9 včetně rozhodování o pozastavení výkonu funkce v souladu článkem 9, odst. 4 a 5.
7. Sithská rada svou 2/3 většinou rozhoduje o odvolání DL podle článku 11, odst. 9.
8. Sithská rada je jako jediný orgán oprávněna k závaznému výkladu článku 12, odst. 1 a v souladu s článkem 13 spolu s LN k provádění změn a doplňků této konstituce.
9. Sithská rada v zásadě rozhoduje nadpoloviční většinou, výjimkou je rozhodnutí o udělení čestného titulu dle článku 8, o pozastavení výkonu funkce dle článku 9, odst. 4 a 5, o udělení výstrahy dle článku 9, odst. 2, odvolávání LN dle článku 11, odst. 9, výklad článku 12, odst. 1 dle článku 12, odst. 2 a rozhodování o změnách a doplňcích této konstituce dle článku 13.
10. Je-li počet hlasů shodný, rozhoduje hlas LN.

Článek 11

Lady nigra (Lord niger)


1. Nejvyšším představitelem SiA, který ji reprezentuje navenek, je Lady nigra (Lord niger), dále v textu LN.
2. LN je volen(a) sithskou radou ze všech Lordů a Ladies s hlasem rozhodujícím na dobu 1 roku, přičemž může být bez omezení opakovaně zvolen(a).
3. Sithská rada je pro volby usnášeníschopná, je-li přítomna minimálně polovina všech jejích členů.
4. Při volbě LN má každý člen Sithské rady jeden hlas, žádný/á Lord nebo Lady ale nesmí hlasovat sám (sama) pro sebe, stejně tak se žádný/á Lord nebo Lady nesmí zdržet hlasování. Výjimkou je pouze situace, kdy je navržen jediný kandidát na LN a příslušný kandidát by tak musel hlasovat sám pro sebe.
5. LN se stává ten (ta), kdo získá nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů Sithské rady.
6. Není-li LN způsobem podle předchozího odstavce zvolen(a), proběhne okamžitě druhé kolo voleb, kterého se účastní pouze ti dva kandidáti, kteří v bezprostředně předchozí volbě dle odst. 5 získali nejvíce hlasů. Zvolen LN je ten (ta), který/á získal(a) ve druhém kole nejvíce hlasů. Při tomto druhém kole voleb se každý z navrhovaných kandidátů může zdržet hlasování.
7. LN v souladu s článkem 2, odst. 2 a 3 akceptuje přihlášky uchazečů o členství v SiA, v souladu s článkem 2, odst. 7 povoluje status discipula futura (discipuly futury), vybírá konečnou verzi přijímacích nebo mistrovských vědomostních testů podle článku 3, odst. 3 a podle článku 5, odst. 2, dále mu jednotliví magistři (jednotlivé magistry) předkládají k nahlédnutí své speciální vědomostní přijímací testy podle článku 3, odst. 5 a článku 7, odst. 5. V souladu s článkem 7, odst.2 jmenuje oborového magistra (oborovou magistru) a spolurozhoduje o udělení výjimky dle článku 7, odst. 4. V souladu s článkem 13 spolurozhoduje o změnách a doplňcích této konstituce. Při všech hlasováních v Sithské radě, s výjimkou odvolávání LN podle článku 11, odst. 9, je jeho hlas v souladu s článkem 10, odst. 10 rozhodující.
8. LN je také v konečné instanci zodpovědný za celkové fungování SiA a zejména za úroveň jejích webových stránek. Pro tyto úkoly si může zvolit své zástupce, kteří jsou odpovědní přímo jemu.
9. Je-li nespokojenost s prací stávající(ho) LN, kterýkoli Lord nebo Lady s hlasem rozhodujícím v Sithské radě může navrhnout jeho (její) odvolání. O odvolání hlasuje Sithská rada, přičemž odvolávaný/á LN nehlasuje. LN je odvolán(a), hlasuje-li pro jeho (její) odvolání 2/3 většina všech Lordů a Ladies.
10. Ihned po odvolání LN musí Sithská rada provést nové volby a zvolit nového (novou) LN.
11. LN může kdykoli na svou funkci abdikovat. V takovémto případě musejí být okamžitě po jeho(její) abdikaci provedeny nové volby a zvolen(a) nový/á LN.

Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 12

Vztah SiA k jiným organizacím


1. SiA je v zásadě exkluzivní záležitostí, její členové tudíž pod sankcí dle článku 9, odst. 2 a 3 nesmějí být členy žádné další organizace mající souvislost se světem Star Wars. Přípustné je pouze členství v jiných organizacích (např. šermířských skupinách, tělovýchovných oddílech, zájmových klubech a spolcích apod.) za předpokladu, že členství v nich nepoškozuje zájmy SiA.
2. V případě pochybností ve věci výkladu předchozího odstavce rozhoduje s definitivní platností Sithská rada svou 2/3 většinou.

Článek 13

Změny a doplňky této konstituce

Tato konstituce může být měněna a doplňována pouze rozhodnutím LN po souhlasném stanovisku 2/3 Sithské rady.


Data in Korriban, Diei Tricesimi Maulii Anno 1 Prae Re Publica Sithia Condita
(Dáno na Korribanu 30. dubna roku 1 před založením Rei Publicae Sithiae)

Ipse Lord Niger Darth Abaddon signavit et ratificavit
(Dark Lord Darth Abaddon, v. r.)